Background Image

Nowelizacja Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków - ...

Nowelizacja Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków - Nowe wymogi dla świadectw charakterystyki energetycznej od 28.04.2023 r.

Utworzono: 13-11-2022

 W dniu 27.10.2022 r. została opublikowana Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane ( Dziennik Ustaw 2002 r. poz. 2206 ) Ustawa wprowadza zmiany w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75 oraz Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1);

Jakie zasadnicze zmiany odnośnie świadectw charakterystyki energetycznej budynków , części budynków zostały wprowadzone w w/w Ustawie i zaczną obowiązywać od dnia 28.04.2023 r. Ustawa wchodzi w życie 6 miesięcy od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw ( publikacja 27.10.2022 r.) podajemy poniżej jako treść aktualnych przepisów , które wejdą w życie od dnia 28.04.2023 r.

W szybkim skrócie i w pigułce :

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, części budynku będą nadal obowiązkowe jak w obecnie obowiązującej Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. z tym, że nowelizacja Ustawy z dnia 7 października 2022 r.  wprowadza sankcje w postaci kary grzywny bez górnego limitu za brak wykonania tego obowiązku w następujących sytuacjach :

  • sprzedaży budynku , części budynku 

  • sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

  • najmu budynku , części budynku 

  • obowiązkowe jako załącznik do Nadzoru budowlanego przy składaniu wniosku zawiadomienia o zakończeniu budowy . pozwolenia na użytkowanie

  • zarówno nabywca , sprzedawca, najemca, wynajmujący nie mogą się zrzec swoich praw i obowiązków wynikających z Ustawy tj, do przekazania i otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej

  • Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej.  W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz poucza podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku

  • podawanie w ogłoszeniach, reklamach sprzedaży , najmu budynku , części budynku wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię wskazanych w świadectwie charakterystyki energetycznej

  • obowiązkowe okresowe kontrole budynków w zakresie systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach

  • sankcje w postaci kary grzywny obowiązują zarówno umowy sprzedaży budynku, części budynku jak najmu budynku, części budynku

  • świadectwa mogą być sporządzane tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione i poprzez centralny rejestr świadectw charakterystyki energetycznej budynku 

Szczegółowe treści wybranych przepisów z nowelizacji Ustawy 

Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) wynajmowanego.

2. Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

3. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej, z wyłączeniem zaleceń zawartych w tym świadectwie, umieszcza się w widocznym miejscu w zajmowanych budynkach, o których mowa w ust. 2.

„Art. 5. Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przekazuje świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie tego świadectwa w postaci:
1) papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej, lub
2) elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci elektronicznej, a w przypadku braku tego świadectwa, dokumentacji technicznej budynku, o której mowa w ust. 1, właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez nich wniosku.”;

w art. 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy:
1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.”,

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania zgodnie z ust. 1 odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.”,

dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.
6. Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z ust. 1 pkt 1. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz poucza podmiot obowiązany do jego przekazania zgodnie z ust. 1 pkt 1 o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.”;

art. 12 i art. 13 otrzymują brzmienie:
„Art. 12. Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności, umieszcza w widocznym miejscu w tym budynku kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej, z wyłączeniem zaleceń zawartych w tym świadectwie, o ile dla tego budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
Art. 13. W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca tego budynku lub tej części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo podmiot działający na ich zlecenie podają w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących zbycia lub najmu budynku lub jego części wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2, wyznaczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15.”;

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków , części budynków będzie można sporządzać i przekazywać w wersji papierowej i elektronicznej 

Obowiązkowe okresowe kontrole w zakresie ogrzewania i klimatyzacji w budynkach 

w art. 23 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. Właściciel lub zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, polegającej na:
1) sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
d) co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW;
2) ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat:
a) dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,
b) połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Przepisy karne sankcje za brak świadectwa charakterystyki energetycznej  i nie wykonywanie obowiązków zapisanych w Ustawie 

art. 41 otrzymuje brzmienie:
„Art. 41. 1. Kto:
1) sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej, nie spełniając wymagań, o których mowa w art. 17, lub nie będąc wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1,
2) sporządza i przekazuje jako świadectwo charakterystyki energetycznej dokument sporządzony niezgodnie z art. 4 ust. 3, ( Sporządzanie świadectw tylko i wyłącznie w oparciu o prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków )
3) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 1, ( Brak przekazania świadectwa charakterystyki przy umowie sprzedaży i najmu )
4) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lub 3,
5) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, ( dotyczy obowiązkowych kontroli budynków w zakresie systemu ogrzewania i klimatyzacji w budynkach )
6) dokonuje kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nie spełniając wymagań, o których mowa w art. 24 ust. 1, lub nie będąc wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2,
7) sporządza i przekazuje jako protokół z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji dokument sporządzony niezgodnie z art. 28 ust. 2
– podlega karze grzywny.

Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 pkt 3 lub 5, działając w imieniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.”.

Art. 42. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 41, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956, 1423, 2112 i 2320).

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 57:
a) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206);”,

Powyższe oznacza, że od 28.04.2023 r. obowiązkowe będzie załączanie do wniosku o zawiadomieniu zakończeniu budowy, wniosku o pozwolenie na użytkowanie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i składane do nadzoru budowlanego 

Źródło w/w informacji i pełny tekst nowelizacji ustawy i obecnie obowiązującej Ustawy dostępny nas stronach z linku poniżej 

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 

Nowelizacja Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków - Nowe wymogi dla świadectw charakterystyki energetycznej od 28.04.2023 r.
Nowelizacja Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków - Nowe wymogi dla świadectw charakterystyki energetycznej od 28.04.2023 r.
Nowelizacja Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków - Nowe wymogi dla świadectw charakterystyki energetycznej od 28.04.2023 r.
Nowelizacja Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków - Nowe wymogi dla świadectw charakterystyki energetycznej od 28.04.2023 r.
Nowelizacja Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków - Nowe wymogi dla świadectw charakterystyki energetycznej od 28.04.2023 r.